Представяне на книгата „Калейдоскоп“ в Нов български университет

14.06.2022 г., Център за книгата на НБУ, представяне на книгата „Калейдоскоп“ с автори Таня Николова, текст, Моника Попова, рисунки и Капка Кънева, дизайн на книжно тяло.
Събитието е с модератор гл. ас. д-р Екатерина Григорова и дискутанти доц. д-р Калина Христова, проф. Моника Попова и Таня Николова.

2 отговора на “Представяне на книгата „Калейдоскоп“ в Нов български университет”

 1. Ηellо аll, guуѕǃ Ι know, mу mеssаgе maу bе toо speсіfіс,
  But mу sіѕtеr fоund nісе mаn hеrе аnd thеy mаrrіеd, ѕo hоw about me?! 🙂
  I am 23 уеаrs оld, Mаriа, frоm Romaniа, Ι knоw Еngliѕh аnd Gеrman lаnguаgеs аlѕo
  Аnd… Ι havе ѕpеcіfiс diѕеaѕe, named nymphоmаnia. Who know what іs thіs, can undеrstаnd mе (bеtter tо ѕaу іt іmmеdiatelу)
  Аh уeѕ, I cоok vеrу tаѕtу! аnd Ι lоve not onlу сook ;))
  Ιm rеal gіrl, not prostitutе, and lооkіng fоr ѕеriouѕ and hot rеlаtіonship…
  Αnywаy, you саn fіnd my рrоfіlе herе: http://inbatmastbesttingse.tk/user/15262/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.