Калейдоскоп с рисунки от Моника Попова

Таня Николова

КАЛЕЙДОСКОП

Гротески

С рисунки от Моника Попова

В ПЕРИОДА от 22 юли до 9 август 2021 г., докато беше в Париж, Моника Попова прочете „Калейдоскоп“, хареса го и нарисува 35 илюстрации по него. Това е достатъчна причина да публикуваме текста на „Калейдоскоп“ в автентичния му вид, без допълнителна редакция. В новото издание на книгата, освен илюстрациите на Моника, добавяме и бележките на Таня Николова, писани по рисунките и провокирани от тях.

ИЗДАТЕЛЯТ

 

РЪКОПИСЪТ на „Калейдоскоп“ беше създаден през 2013 г. и публикуван за пръв път на вече несъществуващия сайт www.tania-nikolova.com под заглавието „Полифонични стихотворения“. Онлайн версията на книгата беше илюстрирана със снимки и картинки със свободен достъп от интернет, но тъй като не притежаваше права върху тях, авторът предпочете да ги изтрие. Илюстрациите бяха съществена част и допълнителен контекстен слой в книгата. Ключовите думи в текста бяха линкове и отваряха ранното стихотворение. Текстът на онлайн книгата от 2013-а и първото издание на хартия от 2020-а не се различават съществено – премахнах единствено две препратки към ранни стихотворения. Разликите между книгите са най-вече във визуалните послания и въздействия, но това е неизбежно при работа с различни материали и среди. Постарах се хартиеното издание на „Калейдоскоп“ да е точно онази книга единствено по отношение на текста.
Сега, с илюстрациите на Моника Попова и бележките на Таня Николова, ви представяме нова, трета версия на „Калейдоскоп“ – книга в книгата.

РЕДАКТОРЪТ

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА „КАЛЕЙДОСКОП“

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Тази книга е едно сдобряване с миналото, едно помирение с мен самата и с най-ранните ми поетични опити. Тя заличава пропастта на неосъществените желания и ми носи мир. От позицията на изминалите години погледът ми към написаното е самоироничен, но и с умиление към детински чистите пориви и изказ. Първите ми стихове, естествено, са несъвършени, римите – неумели, стъпките – погрешни, и сигурно вече се чудите защо ги споделям. Просто е. Имах нужда да погледна назад и да се видя каквато съм била.

„Калейдоскоп“ е стихосбирка експеримент. Да я създам, беше предизвикателство. Надявам се да се е получила добре и четенето да ви достави удоволствие.

Книгата съдържа 33 текста, в които съм се опитала да съвместя несъвместимости, като им създам контекст. Надявам се те взаимно да се разкриват и да представят различни гледни точки. Надявам се също картините да са устойчиви, спойката на контекста да е здрава и разказът, макар и фрагментарен, да съществува.

„Калейдоскоп“ е книга авторефлексия, от мен за мен, но и за вас.

Приятно четене!

АВТОРЪТ

 

В ПОМОЩ НА КОНТЕКСТА

ГРОТЕСКА¹ (ит. – grottesco, от grotta – „пещера“)
1. Орнамент от виещи се стилизирани образи на животни и растения, често с демоничен характер, появил се през епохата на Възраждането по подобие на изображения в пещерни гробни разкопки.
2. В художествената литература – похват за изображение на предмети или лица, при който някои черти, действия и постъпки са подчертани и показани в едностранчив, карикатурен, деформиран вид.
3. В преносен смисъл – вид литературно произведение, в което писателят рисува изкривени, смешни, уродливи образи или постъпки на герои, за да ги покаже в хумористична или в сатирична светлина.
Гротесковият образ възниква като отражение на резките противоречия и контрасти в действителността, представена в изкривен, безобразно смешен вид. Поради това този образ винаги е двойствен: привидно случайното се оказва характерно, закономерно.

¹Георгиев Л., Джабмазки Х., Николов Л., Спасов С. 1973. Речник на литературните термини, трето издание. Издателство „Наука и изкуство“, София.

 

КАЛЕЙДОСКОП

(Ще публикувам тук, в сайта, само новите текстове, писани по илюстрациите на Моника Попова и добавени към стария „Калейдоскоп“. Таня Николова)

Моника рисува. Оплита ми, заплита ми сенките, болките. Очите червени, косите червени, коленете, лактите, петите. Тук сърчице, там ягодка, кръв и пламък. Пипала, въжета, ножове, обърнат стол, разтворена книга, бутилки, ангели, откъснати криле, пиано, калейдоскоп. Бик или вол? Змей!

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ І

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІV

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ V

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ VІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ VІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ VІІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІХ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ Х

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІV

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХV

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХVІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХVІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХVІІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІХ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІV

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХV

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХVІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХVІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХVІІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІХ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІІІ

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІV

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХV